صمد بهرنگی در توفیق

آنچه می خوانید به نقل از سالنامه ی 1349 توفیق است (صفحه ی 96) که برای گرامی داشتن یاد صمد بهرنگی و همکاری قلمی او با توفیق چاپ شده است. متن برای ادای امانت دقیقا روایت شده. تنها علامت تعجب های افزوده توسط صمد در داخل پرانتز گذاشته شده اند.

 

 

از میان «رضایت نامه» ها..........................صمد بهرنگی

 

در مدرسه ی یکی از دهات اطراف تبریز، از شاگردان خواسته بودیم که از پدرشان رضایتنامه ای بگیرند و بیاورند. از دویست نفر شاگرد، فقط یکی پدرش از او راضی نبود و دیگر شاگردان رضایت پدر و مادر خود را فراهم کرده بودند! اما در این میان جمله های خوشمزه و بی معنایی نیز وجود داشت که ذیلا چند تا را برایتان می نگارم:

 

 

١- « حضور مبارک مدیر آقای دبستان(!) محترما عرض میدارم! که ... و جعفر از حیث اخلاق ظاهری و باطنی(؟)رضایتبخش است(!) »

 

٢- « ضمن عرض سلام اینجانب از رفتار و گفتار حسین رضایت کامیل (!) دارم »

 

٣- « حضور آقای مدیر(!) دام شوکته(!!) بعد از ابلاغ سلام دیگر عباس در خانه بد نیست ولی دست چپ می نگارد!»

 

۴- « آقای مدیر ما از اخلاق این (؟) راضی هستیم اگر هرف (!) بگوییم گوش می دهد، نماز می خواند، کار می کند(!) »

 

۵- « بخدمت آقای مدیر  پس از سلام ما از اخلاق و رفتار قدیر راضی هستیم. در خانه نسبت به برادر بزرگ خود احترام می کند. کارهایش که تمام شد بدروس خود متعالعه (!) می کند و همه اهل کوچه از او راضی هستند! »

 

۶- « محترما محروز(!) میدارم خیلی ممنون شدم هیچ (!) رنجه نشدم (!) رزاید (!) دارم »

 

٧- « پس از تقدیم عرض سلام اکبر در خانه از او راضی هستم (!) و هیچ شوخی نمی کند(!) »

 

٨- « احمد بچه ی خوب بخانه می رسد  پدر و مادر سلام می گوید و از مدرسه که از صبح می آیی(!) پدر و مادر خداحافظی می کنی(!) خلاصه احمد بچه ی با آدبی(!) است »

 

 

٩- « از محمود راضی هستند. دروغ نگوید ببزرگان اهترام (!) نماید اسم پدرش: حاجی یوسف»

 

١٠- « حضور محترم آقای دانش آموز رسیده شرف افتتاح پذیر (!؟) و اینجانب ... از طرف بنده زاده کمال رضامندی و خشنودی داریم !                              عُُمرَُکم طویل ، عدوّکم ذلیل ! »

 

١١- « آقای معلم محسن امیدوار که وجود نازنین صحّت و سلامت بوده باشد و ... کبلایی قاسم (!) »

 

 

١٢- « آقای آموزگار چهارم: غلامعلی شاگرد معدّب (!) و از خود مواظبت می نماید. زیاده زحمت است(!) »

 

١٣- « پس از سلام معروض بر اینکه در خانه با برادر و خواهر کوچک تر خود با مهربانی رفتار می کند

 

١۴- « آقای معلم: این شاگرد در خانه با پدر و مادر خشرفتاری (!) می کند و همه از او راضی هستند و انشاء الله در آتیه شاگرد خوب و با عدب می شود انشاء الله.»

 

١۵- « اینجانب از درس و رفتار خانگی سعید رزایت کامل دارم ــ امضاء : آقاجونم !!»

 

١۶- « چون محترما خواسته بودید که از احوالات اینجانب بنده زاده باخبر باشید الحمد لله خوب است(!) »

 

/ 0 نظر / 25 بازدید