حافظ پژوهی- قسمت چهارم... چراغی در افق و کوچه های تاريک

اما در بین حافظ پژوهان معاصر و گذشتگان ، کسی که به اعتقاد من بهترین دید را در مورد خواجه دارد ؛ استاد بهاء الحق و الدین خرّمشاهی است ، او تنها کسی است که در کنار حافظ شناسی به دین پژوهی و قرآن پژوهی هم پرداخته است ؛ و این در حافظ شناسی یک ضرورت است ، به حکم آن که :

ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

لطایف حکمی با نکات قرآنی

و به استناد شعر خود خواجه قرآن بیش از هر چیز دیگر بر شعر و شخصیتش تاثیر داشته .

اما چنان که پیش تر اشاره کردم جناب خرمشاهی در مورد حافظ گفته اند که او کاملا انسان بوده و این به گمان من منصفانه ترین نظری است که می توان در مورد خواجه داشت ، با در نظر گرفتن آنچه در سطر های ماقبل به آن اشاره کردم .

اما آثار استاد خرمشاهی قابل توجه ترین و معتبر ترین نظراتی است که از حافظ پژوهی معاصر عاید خواننده می شود.

حافظ نامه؛  اثری جامع و مرجعذهن و زبان حافظ؛ نقطهء عطفی در حافظ شناسیحافظ ؛ کتابی برای همهء خوانندگانکتابی دیگر.. حافظ حافظهء ماست

 

به جز آثار خرمشاهی – البته آن هم با کمی اغماض -حافظ پژوهی بیشتر به لحظه های میان راه حافظ اعتنا کرده و نه به مقصود و مقصدی که حافظ داشته یا خاتمهء راه :

حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است...

اما حساب تکفیر کنندگان حافظ که به کلی جداست ، چون ایشان تنها به ابتدایی ترین و دسترس ترین تفسیر شعر خواجه قناعت کرده اند و بر همان اساس داوری کرده اند ؛ اما ارزش حضور این گروه به این است که برای حافظ پژوهان از دید مخاطب ساده نگر و پوسته بین طرح سوال کرده اند .

 

/ 7 نظر / 12 بازدید
م

اميدوارم نرنجيد ولي از طرف خودم و كسي ديگر كه گاهي نوشته ها را مي خواند مي نويسم كه به گمانم بهتر است كمي لحن و آهنگ نوشته هايتان را لطيف كنيد. آدم ياد متن هاي قديمي مي افتد. به همان رواني كه فكر مي كنيد بنويسيد. ساده. زيباتر. گفتم كه اميدوارم نرنجيد....

hamdel

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند...و ان يکاد بخوتنيد و در فراز کنيد...ديدن شد!

hamdel

تصحيح ميکنم...و ان يکاد را لطفا بخوانيد وسپس ... در فراز کنيد!

مرغ سحر

سلام.. ؛ باران نيز آرام و مورب بر صفحهء زمين می نويسد ٬ همچون کودکی که بر صفحهء دفترش دراز کشيده باشد و بنويسد با خطوطی مورب و آرام ...Christian Boben؛

majid

سلام . موفق باشی ممنون .

ameneh

سلام...هنوز خرداد تموم نشده!!!شوخی کردم از ديدنتون خوشحالم.

آبرنگ

سلااااااااااااااااااام!عجبا !آپ فرموديد!شاد زی چون رويت شد..!باز هم خدمت می رسيم.