خود نگاره

تصویری از خود ...به قلم خود

اما به بعد مثبت قضیه نگاه می کنم . و البته تحت تاثیر آنچه این روز ها خوانده ام و می خوانم . به خودم نگاه می کنم و تاثیر خدمت - به عنوان یک تجربه اجتماعی بی نظیر - بر شعرم .

نخستین تاثیر منفی خدمت این بود که باعث رکود و عقب گرد در حوزه زبان شعر من شد . که هنوز هم بعد از بیش از یک سال ( ۱۶ ماه دقیقا ) جبران نشده .

اما از این مهمتر تاثیر این تلخ تجربه بر نگاه و تفکر شعرم است . من می دانم هنوز بعضی تعلقات سبکی کهن در من هست . هنوز به بعضی - و اندک بعضی - از اصول سبک های ابتدایی پایبندم . اما این تجربه در برخورد نزدیک با مردم و بسیاری از خوی های خوش و ناخوش شان .. موجب گذار بعضی از عقاید من به سبک های نو گرایانه و متاخر شده است . من این تعادل و تلفیق درونی را دوست می دارم .

این به گمان من رشد و حرکت مفیدی است ؛ که نه از مطالعه کتاب های بد ترجمه شده و یا خواندن مجلات دست داده باشد .. . حرکتی است از درون که من منتظر بر گرفتن از آنم .

فعلا همین .

/ 2 نظر / 10 بازدید
سعيد

تاثيرهای بد خدمت سربازی و تاثير شايد خوب اين خدمت بر تو بسيار گران تمام شده. اينکه خودت اين پست را نوشته‌يی نشان از آن دارد که روز دوباره همان علی عباس نژاد قبل خواهی شد. همان علی عباس نژاد اا با اين تجربه‌ که يک دوره فشرده سربازی سخت در ميان جماعتی سخيف را گذرانده. علی بودن چون نفس اسمت و عباس نژاد بودن چون نفس نامت را برايت آرزو می کنم. علی جان - به محض بازگشتت خيلی کار داری. و خيلی کار داريم. زمان‌های بيکاری ‌ت را خوب تلاش کن. که راه فراز و نشيب زياد دارد. خودت می‌دانی از من بهتر. می‌دانم. يا حق.

يوحنا

راستی نگفتی تو روی خدمت چه تاثيری گذاشتی