نو خسروانی ديگر

تا کرانه های جهان

پس کجاست آزادی؟

کلّ من علیها فان ...

/ 1 نظر / 8 بازدید
سعيد

علی جان! با اين کار سکوتم را راجع به نو خسروانی و نوع کارت خواهی شکست. اين نو خسروانی از بهترين‌ نمونه‌های نو خسروانی است. چرا که مضمون پردازی آن شديدا تحت تاثير فضا سازی اش است و کلمات آن که اساسا کماتی شعاری اند بدور از شعار به وظيفه خود عمل می‌کنند.