نو خسروانی ديگر   

تا کرانه های جهان

پس کجاست آزادی؟

کلّ من علیها فان ...

+

۱۳۸٦/٥/۳ - خلوت گزیده