سه گاهی   

 

 

اما پیش تر از من کارهایی در قالب نو خسروانی و نوخسروانی پیوسته ( سه گاهی ) خوانده اید ، و این کاری تازه است در معرض داوری شما

 

 

سه گاهی دیگر

 

 

تبعید ... خسته شاعر دلتنگ

گم کرده راه آمد و شد را

در شوره زار نکبت و نیرنگ

 

آه ! آفتاب وحشی سوزان

دیگر مرا مجال چه ماند ؟

تفتیده روح خار بیابان

 

با وهم ها نشسته هم آغوش

با ریگ داغ خفته به بستر

هستم ... ! ولی دل سفری کوش ؟

 

 

 

+

۱۳۸٦/۳/۳۱ - خلوت گزیده