خود نگاره   

تصویری از خود ...به قلم خود

اما به بعد مثبت قضیه نگاه می کنم . و البته تحت تاثیر آنچه این روز ها خوانده ام و می خوانم . به خودم نگاه می کنم و تاثیر خدمت - به عنوان یک تجربه اجتماعی بی نظیر - بر شعرم .

نخستین تاثیر منفی خدمت این بود که باعث رکود و عقب گرد در حوزه زبان شعر من شد . که هنوز هم بعد از بیش از یک سال ( ۱۶ ماه دقیقا ) جبران نشده .

اما از این مهمتر تاثیر این تلخ تجربه بر نگاه و تفکر شعرم است . من می دانم هنوز بعضی تعلقات سبکی کهن در من هست . هنوز به بعضی - و اندک بعضی - از اصول سبک های ابتدایی پایبندم . اما این تجربه در برخورد نزدیک با مردم و بسیاری از خوی های خوش و ناخوش شان .. موجب گذار بعضی از عقاید من به سبک های نو گرایانه و متاخر شده است . من این تعادل و تلفیق درونی را دوست می دارم .

این به گمان من رشد و حرکت مفیدی است ؛ که نه از مطالعه کتاب های بد ترجمه شده و یا خواندن مجلات دست داده باشد .. . حرکتی است از درون که من منتظر بر گرفتن از آنم .

فعلا همین .

+

۱۳۸٦/۱/٢٤ - خلوت گزیده