شعری ...   

سطر ... سطر ... روزها ... سفرنوشت

تیره از کلاغ های گوژپشت

خط آهن بدون سرنوشت

+

۱۳۸٥/٩/٢٢ - خلوت گزیده