برگی نو ...   

گنجشک هراسی گریزان ...

گندمزار به بار بی مرز

دامن مترسک پشیمان .

+

۱۳۸٥/٥/۱۳ - خلوت گزیده