نو خسروانی...   

نوخسروانی ديگر...

 

 

مرا بهره ای نيست از بر چشيدن :

چنين آرزوهای بی مرز بسيار

کجا تاب گل های قاصد کشيدن

 

 

 

+

۱۳۸٥/٢/٢ - خلوت گزیده