نمی کنم گله ای...   

نیمی دونم حالا اگه يه آدمی هر چی سرش اومد ... صداش در نياد بايسی سخت تر سرش بياريم؟ نه دادا ای طوری نمی شد...اين جا يه جايی بدتر ا همه جا...حالا بماند...اما ما کم نيمياريم...بيبينيم کی زودتر از رو می رد!!!

+

۱۳۸٤/۱٢/۱٢ - خلوت گزیده