به اصفهان رو ...   

 

 

سوار زورق بی بادبان دربدری

 

دوباره عزم کجا داری ای دل سفری؟

 

دوستان با اجازت از محضرتان ... مدتی بعد از اين به اجبار در اصفهان زندگی خواهم کرد ... خلاصه حلال کنيد

+

۱۳۸٤/۱٢/٧ - خلوت گزیده