به ياد لعل تو...   

 

 

به ياد لعل تو بی چشم مست می گونت

ز جام غم می لعلی که می خورم خون است ...

 

گاهی هر چند فرصت نداری به ياد کسی يا چيزی بيفتی ... يادی تو را می برد ...

 

 

 

 

+

۱۳۸٤/۱۱/٢۸ - خلوت گزیده