معرفی يک کتاب   

سعدی در غزل

دکتر سعيد حميديان

نشر قطره - چاپ اول ۱۳۸۳

در مورد عموشيخ  کتاب تحليلی قابل توجهی در دسترس نيست .البته  ذکرجميل سعدی  کتاب خوبی است ولی مجموعه مقاله است و فرصت بحث وتحليل جدی در آن نيست. سعدی ضياموحد هم کلی است و جهت آشنايی. امروز که انقلاب رفته بودم اين کتاب را ديدم ؛ که در نظرم کتاب خوبی آمد خصوص که استاد حميديان هم شخص فاضلی است وخلاصه به غزل سعدی پرداخته. در مورد غزل های سعدی به نظر من جای کار جدی خيلی بيشتر از اونيه که تا حال تصور می شده...اين هم بهانه ای که امروز دوبار از عمو شيخ ياد کنم.

+

۱۳۸۳/٩/۱٠ - خلوت گزیده