رفتن گزند دارد...ماندن اما...   

خوب بالاخره تکليف خدمت ما به درستی معلوم شد. اما در اين زمان ديگر تنها رفتن برای من مهم است ؛ شايد گريختن ؛ از خيلی چيزها...نمی دانم کدام درست تر است ؟ از خودم؟ يا از اطرافيانم؟ به هر حال اين وبلاگ تعطيل خواهد بود ؛ و صفحهء دوم نيز ... اين روزها حوصلهء هيچ کس و هيچ چيز را ندارم...يعنی آنقدر ديده ام که حالم به هم می خورد . وبلاگ به خاطر خدمت تعطيل نمی شود ؛به اين خاطر تعطيل می شود که ديگر نمی خواهم بنويسم...همين.

+

۱۳۸٤/٩/٢٧ - خلوت گزیده