اطلاع ثانوی...!   

عيد است و آخر گل و ياران در انتظار

ساقی به روی شاه ببين ماه و می بيار...

البت آن موقع ها چقدر راحت قضيهء رويت ماه را حل می کرده اند !! تازه طفلک شاه که انقدر لاغر بوده که به ماه نو می مانسته !!... دست آخر عيد مبارک

اما يک نو خسروانی تازه :

ذهن ملول دفتر صد برگ کاهی

پر می شود هر روز با سطری سياهی :

اندوه های کوچک خواهی نخواهی

+

۱۳۸٤/۸/۱٢ - خلوت گزیده