خدا ترسی...   

ذالنّون گفت : علامت خوف مرد از خدای ، آن باشد که خوف خدای ، او را ایمن کند از همه چیزی .

ابراهیم ادهم گفت : سالی به حج می رفتم ، منقطع شدم ؛ در راه شخصی سیاه ِ منکَر را دیدم . از او بترسیدم . او را گفتم : تو پریی یا آدمی؟ مرا گفت : تو مومنی یا کافری ؟ گفتم : مومنم . گفت : دروغ می گویی! اگر مومن بودی جز از او نترسیدی .

( تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی ...چاپ آستان قدس رضوی...جلد بیستم صفحهء دویست و هفتاد و یک)

 

+

۱۳۸٤/٥/۱ - خلوت گزیده