دوستان مراقب باشيد...   

دوستان...اخيرا و برای مطلب قبل کسی آمده است و چند کلمه حرف مفت و زننده نوشته...ايشان جايی ديگر هم از قول من با نام و آدرس من کامنت بی ادبانه گذاشته...( وبلاگ خموشان) قطعا چنين رفتاری در شان من و وبلاگ نويسانی که من می شناسم نيست... اگر واقعا قصدشان از اين کار اظهار تنفر از نوع نوشتن من بود ايرادی نداشت...مساله اين است که او و امثال او قصد دارند فضای وبلاگ را که محيطی ارزنده و فرهنگی است تخريب کنند ...دوستان متوجه اين موضوع باشيد...من يقين دارم که ممکن است با آدرس های غير واقعی برای شما هم کامنت بگذارند...پس توصيه می کنم اين کامنت ها را با کمال اطمينان حذف کنيد.

+

۱۳۸٤/٢/۱٥ - خلوت گزیده