بعد از دلتنگی...   

دل تنگی...

از هستی خود چنان نه بيشم ؛ که کمم

آميخته با نسيم سرد عدمم

در هر نفسی حسرت و اندوهی ژرف

آدم که نه البته؛ فقط آه و دمم

و بعد از دل تنگی که ...

موج موج آرزوی ديدنت

تا شکوفه های سرزمين سيب

ساحل مديترانهء تنت

بابت مطلب قبل از دوستان عذر می خواهم ... اين بار برای تازه کردن هوای شما دو روز پياپی به روز شد ...هر دو کار بالا از راقم اين سطور است حضرات!

+

۱۳۸٤/٢/۱۳ - خلوت گزیده