دعوت   

بيا؛هر که هستی بيا؛

رويا پروری بيا؛دروغ پردازی بيا؛

اميدواری؛دعاخوانی؛مهره های جادويی می خری بيا

لاف زنی؛آرزومندی؛بيا

بيا کنار بخاری بنشين تا قصه های طلايی ببافيم  باهم

بيا!

بيا!

                                   شعر از عمو شلبی

+

۱۳۸۳/٩/۱ - خلوت گزیده