نکتهئ کوچلو!   

دوستان عزيز ... آن کلثوم ننه تعطيل شد...به جايش صفحهء دوم تاسيس شد در پرشين بلاگ که خيلی بهتر از آن پارسی بلاگ کذايی کلثوم ننه است .

در صفحهء اول يادداشت های ادبی مرا می خوانيد و شعر ؛ اما در صفحهء دوم همه چيز ... البنه فقط در حوزهء فرهنگ و ....

+

۱۳۸٤/۱/٢٩ - خلوت گزیده