اصالت شعر ...يک   

اما اصغر معاذی ... یکی از بهترین غزلسرایانی است که در نسل جوانان شاعر دیده ام ... از معدود شاعران شاعر!

در گذشته هم کاری بسیار پخته از او در این وبلاگ خوانده اید . شعر او اصالت سعدی گونه دارد و شاید علت آن ارادت او باشد به شیخ اجل ، افصح المتکلمین ، استاد سعدی . بدون هیچ گونه بازار گرمی و دنباله روی از مکتب شارلاتانیزم .

 

تمام شب را در بادها وزیده تنم

هوای بوی تو را کرده بود پیرهنم

 

چقدر پیرهنم غرق بادبادک بود

برای دکمه ای از دست خود رها شدنم

 

کنار تو پرم از موج و کوه و دشت و درخت

ولی بدون تو حس می کنم چقدر منم!

 

در امتداد رگ و ریشه ام عطش جاری است

نفس بریدهء صحرایی از شن و گونم

 

نسیم موی تو آشفته دشت خوابم را

دوباره آمده ای ؟! مادیان ترکمنم!

 

نگاه سرکش تو شیهه می کشید از من

که در جواب تو ... خوابت پرید از دهنم ...

 

که تو گریختی و بادها به دنبالت

 ومن نشستم و باران گرفت روی تنم

+

۱۳۸٤/۱/٢٩ - خلوت گزیده