افتتاح فاز اول کوچهء رندان...   

فاز اول کوچهء رندان- لينکستان خلوت گزيده - افتتاح شد. در اين مرحله معيار من در انتخاب وبلاگ ها دو چيز بود : شناخت نسبت به وبلاگ ؛ شناخت نسبت به صاحب وبلاگ . البته منکر اين نيستم که چند لينک قابل توجه هنوز در اين فهرست نيست که از دوستانی که جايشان اينجا خالی است پوزش می خواهم . نگران نباشيد لينک مجلهء وزين بخارا هم از فاز اول جا ماند. اما دوستانی که در اين فهرست هستند ...در صورت پايين آمدن کيفيت مطالب ارائه شده در وبلاگشان حذف خواهند شد. کوچهء رندان فقط جای کسانی است که...

زمانه افسر رندی نداد جز به کسی

که سر فرازی عالم در اين کله دانست...

سرفراز باشيد!

+

۱۳۸۳/۱٢/۱٦ - خلوت گزیده