چيزی فقط برای نوشتن   

اين چند خط فقط برای اعلام حضوره؛ واينکه فعلا نميخوام بدون فکر چيزی بنويسم. از ابراز لطف دوستان هم ممنونم. من شاعرم! نه تخريبچی... زياد به فکر انفجار و سرو صدا نباشيد

+

۱۳۸۳/۸/٢٩ - خلوت گزیده