زيارت...   

چه اهميت دارد که چه کسانی در مورد اين شعر چه گفته اند. راستش من کمتر شعر منثور سروده ام اما از همان دو سه تايی که گفته ام اين يکی را يک دنيا دوست دارم. لطفا هر کسی که اين کار را می خواند بی تعارف نظرش را بنويسد ...

لبهايت

بوسه گاه کدام زائر غريب بوده است

                                  - پيش از من - 

که اينچنين لفاف ياقوتی اش 

                             سائيده...

                                       رنگ باخته...

*

کدام زنبور عسل گونه های تو را پژمرد...

*

سيب ها چقدر به پنجه هايم نزديکند:

                                 درخشان...

                                     درخشان....

*

باز گام های کسی از دور

                              زمزمه ای

وتو چونان درختی مقدس...

                    پابرجای

                           بخشنده!     

+

۱۳۸۳/۱۱/٧ - خلوت گزیده