خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است

چون روی دوست هست به صحرا چه حاجت است

...

+

۱۳۸۳/۸/٢٢ - خلوت گزیده